WAŻNE: Zasilanie silników Diesla mieszanką Diesel+LPG/CNG stało się oficjalnie zasilaniem paliwem alternatywnym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 w ust. 3 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–15 w brzmieniu: „13) paliwach alternatywnych – rozumie się przez to paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z ropy naftowej źródeł energii w transporcie, obejmujące: a) energię elektryczną, b) wodór, c) gaz CNG, d) gaz LNG, e) gaz LPG, f) energię mechaniczną z akumulatorów pokładowych albo urządzeń pokładowych, w tym ciepło odpadowe;

14) pojeździe zasilanym paliwem alternatywnym – rozumie się przez to pojazd silnikowy napędzany w całości lub częściowo paliwem alternatywnym, zarejestrowany na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy;

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002338/O/D20172338.pdf