NIE. Zgodnie z homologacjami wydanymi przez Instytut Transportu Samochodowego i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na podstawie badań homologacyjnych przeprowadzonych przez ITS nasza instalacja gazowa i sposób jej montażu odpowiada warunkom technicznym, o których mowa w Art. 68 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 wraz z późniejszymi zmianami). Świadectwo homologacji odpowiada m.in. warunkom określonym w regulaminach stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136).