WAŻNE: Zasilanie silników Diesla mieszanką Diesel+LPG/CNG stało się oficjalnie zasilaniem paliwem alternatywnym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
i 1926) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–15 w brzmieniu:
„13) paliwach alternatywnych – rozumie się przez to paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej częściowo,
jako substytut dla pochodzących z ropy naftowej źródeł energii w transporcie, obejmujące:
a) energię elektryczną,
b) wodór,
c) gaz CNG,
d) gaz LNG,
e) gaz LPG,
f) energię mechaniczną z akumulatorów pokładowych albo urządzeń pokładowych, w tym ciepło odpadowe;

14) pojeździe zasilanym paliwem alternatywnym – rozumie się przez to pojazd silnikowy napędzany w całości lub
częściowo paliwem alternatywnym, zarejestrowany na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 3 ustawy;

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002338/O/D20172338.pdf